Algemene Voorwaarden 

Comfortable at Home

Let op: Indien er een koop in of via de showroom, tijdens een show/markt of demonstratie tot stand is gekomen, is koop-koop en zijn de algemene voorwaarden en het herroepingsrecht niet van toepassing.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11  – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Aansprakelijkheid en schade
Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

In de voorwaarden wordt als ondernemer verder gesproken over Comfortable at home. 

Comfortable at Home, onderdeel van Rint Company Sales NL B.V.
Berenkoog 14 D-E
1822 BJ  Alkmaar
E-mailadres: info@comfortableathome.shop
KvK-nummer: 64775569
Btw-identificatienummer: NL855834921B01
Telefoonnummer: : 06-3302 4444 op dins-, donder- en vrijdagochtend bereikbaar tussen 09.00 uur en 11.30 uur

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat deze voorwaarden door de afnemer/consument/opdrachtgever zijn aanvaard.
 4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Comfortable at home (Rint Company Sales)  is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 6. Comfortable at home is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Comfortable at home, dan wel derden waaronder andere afnemers/opdrachtgevers.
 7. De afnemer/opdrachtgever kan zich niet op een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door de afnemer/opdrachtgever verstrekte gegevens van formaten, afmetingen, gewichten en aantallen niet juist of onvolledig zijn. Comfortable at home behoudt zich alsdan het recht voor een overeenkomst niet, dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan Comfortable at home nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de afnemer/opdrachtgever , onverminderd het recht en de mogelijkheid van Comfortable at home om ten opzichte van de afnemer/opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen. tot welke betaling de afnemer/opdrachtgever dan verplicht is.
 8. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 9. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 10. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 11. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 12. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 13. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 14. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 15. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 16. De afnemer/opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Comfortable at home niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de afnemer/opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht via technisch middel zoals telefoon, en soortgelijke transmissiemedia.
 17. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst door de afnemer/opdrachtgever is slechts mogelijk indien Comfortable at home daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst tot meerkosten, dan is Comfortable at home gerechtigd een schadeloosstelling bij de afnemer/opdrachtgever in rekening te brengen. In zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de afnemer/opdrachtgever worden doorberekend. De afnemer/opdrachtgever is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de overeenkomst en vrijwaart Comfortable at home ter zake.
 18. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Comfortable at home blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Comfortable at home de afnemer/opdrachtgever hiervan in kennis stellen, waarna de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Comfortable at home kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de afnemer/opdrachtgever.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 15 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

A.   als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft    besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,     het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren

B. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen

C. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

D. indien er een koop in de showroom, of tijdens show/markt en/of demonstratie, tot stand komt, is koop-koop en zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing.

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende maximaal 15 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 6.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op speciaal voor de consument geproduceerde artikelen in maatvoering, samenstelling en kleur.

Artikel 7   Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 8.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en originele verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product; indien de retournering van het product door de ondernemer wordt geregeld bedragen de kosten hiervan minimaal € 90,00, afhankelijk van het type product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om levering uit te stellen van het product,  is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. met een minimum van 50% van de originele waarde.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10  Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn in of via de showroom of tijdens een show/markt of demonstratie.
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:  A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en B. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 9. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 10. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11  De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13  Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid 12.3 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Bezorging van orders boven de € 150 worden gratis bezorgd in Nederland. Voor de Waddeneilanden berekenen wij alleen de kosten van de overtocht, bij orders boven de € 150 . Bezorging in België en Duitsland geschiedt in overleg. Dit geldt alleen voor woningen op de begane grond. Bent u woonachtig op de 1e verdieping of hoger, dan zal er een meerprijs van € 50,– in rekening worden gebracht. Deze meerprijs geldt ook als er een lift aanwezig is. Indien de woning alleen met een lift te bereiken is, dient de koper dit vooraf te melden bij de ondernemer. Verdieping en breedte en diepte maat lift moeten bekend zijn bij de ondernemer. Indien er geen gebruik gemaakt kan worden van de lift in verband met het formaat van het product wordt er bezorgd middels een buitenlift, deze kosten zijn voor rekening van de koper.
 7. De ontvanger dient indien noodzakelijk bereid te zijn om bij levering te helpen tillen.

Artikel 14  Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15  Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16  Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de ondernemer en consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot, door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer, worden voorgelegd aan den geschillencommissie via het Europees ODR platform (http:// ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillen commissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillen commissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na de daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen, door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van consument niet, binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
 7. De Geschillen Commissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillen Commissie. De beslissingen van de Geschillen Commissie geschieden bij wegen van bindend advies.
 8. De Geschillen Commissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Comfortable at home blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de afnemer/opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al datgene waar hij uit hoofde van de overeenkomst toe is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.
 2. Comfortable at home heeft ten alle tijde het recht de door haar geleverde zaken terug te nemen of te doen terugnemen. De afnemer/opdrachtgever machtigt Comfortable at home of door haar daartoe ingeschakelde derden dan ook  tot betreding van de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de geleverde zaken staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te doen of na te laten dat aan terugneming van de geleverde zaken bevorderlijk is of kan zijn, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 500,– per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.
 3. Het is de afnemer/opdrachtgever niet toegestaan enige rechten te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de zaken, dan wel met enig ander recht te bezwaren. De afnemer/opdrachtgever is voorts verplicht en gehouden Comfortable at home terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 4. De afnemer/opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Comfortable at home: A. De door Comfortable at home geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden. B. op alle andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen  die Comfortable at home ter bescherming en ter waarborging van haar eigendomsrechten met betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wenst te treffen.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid en schade

 1. Comfortabel at home aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de afnemer/opdrachtgever geleden schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Comfortable at home. In dat geval is Comfortable at home slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Comfortable at home wordt gedekt, en wel tot een het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van Comfortable at home om enige reden niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid  in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 5000,–. Comfortable at home is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfschade, immateriele schade of andere gevolgschade van de afnemer/opdrachtgever daarbij inbegrepen.
 3. Comfortable at home is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in lid 18.3 (hieronder): A. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Comfortable at home om, al dan niet ten tijden van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Comfortable at home kan worden verlangd, gelden ls overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk en bevrijden Comfortable at home van de verplichtingen tot nakoming. B. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ingang, werkstakingen, uitsluiting of een gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden, die door Comfortable at home zijn ingeschakeld evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen, zoals woonboten, woonwagens, huizen zonder brievenbus, gesloten flats en appartementencomplexen vallen ook onder deze overmachtbepaling. C. In geval van overmacht heeft Comfortable at home het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de afnemer/opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 19 – Wijziging  van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders vermeld is bij bekendmaking.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

( Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Comfortable at home (Rint Company Sales NL BV)
Berenkoog 14 D-E
1822 BJ Alkmaar
info@comfortableathome.shop

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: (aangeven welk product)………………………………………………………………………………………………… herroep/herroepen.

Wij hebben het product (aangeven welke) ……………………… besteld/ontvangen op ………………………………………………(datum aangeven)

(Naam)…………………………………………………………………
(Adres)…………………………………………………………………
(Postcode + woonplaats) ………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………